هدایت سنج

هدایت الکتریکی (Electrical conductivity) یا رسانندگی ویژه الکتریکی به توانایی یک ماده شیمیایی جهت هدایت یا انتقال جریان الکتریکی گفته می‌شود. این کمیت، یک ویژگی فیزیکی بسیار مهم ماده است. به بیان دیگر، با هدایت الکتریکی می توان توانایی یک ماده شیمیایی را برای عبور جریان الکتریسیته و یا میزان توانایی آن ماده در انتقال جریان الکتریکی را اندازه گیری کرد. در واقع، هدایت الکتریکی بر اساس جریان الکترون‌ها ساخته شده است. این کمیت، یک خاصیت و ویژگی ذاتی ماده است. بطور کلی، هدایت به قابلیت مواد شیمیایی در انتقال گرما، صدا و یا جریان الکتریسیته گفته می‌شود.

برای اندازه گیری هدایت محلول‌ها دستگاهی به نام هدایت سنج یا کنداکتیومتر به کار می‌رود. هر دستگاه هدایت سنج دارای دو الکترود یکسان فلزی پلاتینه شده می‌باشند. الکترودها در یک محفظه شیشه ای پیرکس یا شیشه ی مقاوم دیگر، موازی هم قرار گرفته اند. به مجموعه ی این الکترودها در محفظه  شیشه ای، پیل کنداکتومتر می‌گویند. برای اندازه گیری هدایت یک محلول، پیل کنداکتومتر را در آن محلول قرار داده و دستگاه با ولتاژ مناسبی که بین الکترودها می‌فرستد، هدایت محلول را نشان می‌دهد. جریان برق به کار رفته اگر مستقیم باشد باعث تجزیه  الکتریکی محلول می‌شود، بنابراین از یک جریان برق متناوب با فرکانس زیاد (به طور معمول ۶۰HZ تا ۱۰۰۰) استفاده می‌شود. دستگاه‌های هدایت سنج تجاری معمولا طوری طراحی شده اند که هدایت الکترولیتی را بر حسب mS یا µS اندازه می‌گیرند. بعضی دستگاه‌ها نیز هدایت ویژه را اندازه می گیرند که محدوده ی اندازه گیری آن ها بر حسب mS/cm یا µS/cm می‌باشد.

پخش ویدیو