گوشت و فرآورده‌های آن

پروتئین

کلیک کنید

پروتئین­‌ها ترکیبات آلی پیچیده ­ای هستند که وزن مولکولی زیادی بین پانصد تا چند میلیون دارند.  

در اندازه گیری چربی به روش سوکسله ، لیپیدها به وسیله پترولیوم اتر به طریق مداوم استخراج می گردد.

مقدار رطوبت غالبا معیاری از پایداری و نیز مقدار کیفیت یک محصول یا غذای جامد است.

خاکستر

کلیک کنید

خاکستر  یک روش یا فرایند است که امکان تخمین مقدار کل مواد معدنی موجود در یک نمونه غذایی معمول را فراهم می‌کند. 

کپک و مخمر

کلیک کنید

کپک عنوانی کلی‌است که به همهٔ گونه‌های قارچ‌های ذره‌بینی که به صورت رشته‌های چندسلولی (که هایف نامیده می‌شود) رشد می‌کنند اطلاق می‌شود.

 

سالمونلا

کلیک کنید

سالمونلا از شاخه پروتئوباکتریا، گرم منفی و باسیل است و یکی از عمده‌ترین دلایل مسمومیت‌های غذایی است. این باکتری  می‌تواند به صورت فعال در بدن دام و همچنین انسان زندگی کند.

انتروباکتریاسه

کلیک کنید

استافیلوکوکوس اورئوس خطرناک ترین باکتری‌های رایج استافیلوکوکی است. این باکتری‌های گرم مثبت، کره ای شکل (کوکسی) اغلب باعث عفونت‌های پوستی می‌شوند اما می‌توانند سبب ذات الریه، عفونت دریچه قلب و عفونت‌های استخوانی شوند.

اشرشیا کلی

کلیک کنید

اشریشیا کلی، که با نام E. coli نیز شناخته می‌شود، یک باکتری بی هوازی گرمی منفی، بی هوازی اختیاری و میله ای شکل از جنس اشریشیا است که معمولاً در روده تحتانی ارگانیسم‌های خونگرم (اندوترم) یافت می‌شود.