PH متر

PH متر یک ابزار علمی و یکی از تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز در انواع آزمایشگاه‌ها برای اندازه گیری فعالیت‌های هیدروژن-یونی در انواع محلول‌ها می‌باشد. در واقع، استفاده از این دستگاه راهی برای مشخص شدن اسیدی یا قلیایی بودن ماده  مورد نظر است. این دستگاه آزمایشگاهی یک کمیت لگاریتمی را به کاربر نمایش می‌دهد.

PH متر تفاوت در پتانسیل الکتریکی بین یک PH الکتریکی و الکترود مرجع را نیز اندازه گیری می کند. به همین دلیل به PH متر گاهی پتانسیومتریک نیز می‌گویند. تفاوت الکتریکی بودن هم به اسیدی یا قلیایی بودن مایعات بستگی دارد. معمولا PH متر در آزمایشات آزمایشگاه‌های مختلف و کنترل کیفی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در ابتدا که مفهوم PH متر معرفی شد، منظور از PH بودن، میزان یون H موجود در آب بود. علت نام گذاری PH (مختصر شده ی قدرت یون هیدروژن) هم میزان یون H می‌باشد.

پخش ویدیو